50 most beautiful people in China 2008

China actress Zhang ZiyiThe Beijing News has released its 4th annual 50 most beautiful people in China list.

The top 10 are…

1. Zhang Ziyi
2. Tony Leung
3. Zhou Xun
4. Zhang Hanyu
5. Guo Jingjing
6. Li Bingbing
7. Zhang Guoli
8. Vicki Zhao
9. Sun Honglei
10. Kitty Zhang